VENUJTE NÁM 2% DANE Z PRÍJMU

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše OZ Združenie rodičov a priateľov školy pri Cirkevnej ZŠ sv. J. Bosca. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

Finančné prostriedky budú použité na:

  • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
  • skvalitnenie vybavenia školy

Link na formuláre:     Vyhlasenie FO 2017  a  Potvrdenie o zaplateni dane z príjmov 2017

(Je potrebné vyplniť obidve tlačivá)

Ďakujeme Vám. 🙂

Oznam o udelení riaditeľského voľna

V súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov udeľuje riaditeľka školy Mgr. Mariana Vinarčíková riaditeľské voľno dňa 30.4.2018 (pondelok) z prevádzkových dôvodov. Žiaci sú automaticky odhlásení zo stravy. Vyučovanie pokračuje 2.5.2018 (streda). Mgr. …

Najdlhší had

Na skoncovanie so znečistením životného prostredia plastmi je v roku 2018 zameraný Svetový deň Zeme, ktorý si pripomíname dňa 22.04.2018. Z tejto príležitosti sa aj naši žiaci CZŠ sv. Jána Bosca zúčastnili súťaže, ktorú vyhlásilo CVČ v Lučenci pod  názvom „Skrášlime si prostredie v našom meste“. Súťaž sa uskutočnila 20.04.2018 v Mestskom parku …

Jarné upratovanie

Pri príležitosti Dňa Zeme a vody  v rôznych lokalitách nášho mesta prebiehali aktivity súvisiace s upratovaním a čistením. Cieľom je zapojiť čo najväčší počet obyvateľov, ktorí svojou prácou prispejú k tomu, aby naše mesto bolo pekné a čisté. Aj žiaci z CZŠ sa v piatok 20.4. pripojili ku všetkým tým, ktorým  osud našej planéty nie je ľahostajný. Vyčistili  …

Viete správne triediť odpad?

Pod týmto názvom sa niesla akcia, ktorú zrealizovali žiaci z environmentálneho krúžku pri príležitosti Dňa Zeme 19.apríla, aby zistili úroveň vedomostí obyvateľov nášho mesta v tejto problematike. Mladí ochranári si pre verejnosť pripravili minianketu s tromi otázkami. Z 54 opýtaných Lučenčanov len dvaja nevedeli správne separovať sklo, traja  papier a štyria  plast. Piati ľudia netriedili …

The Best Readers

Fábio Gálik z 5.A, Martin Horváth zo 6.A, Matej Jakubišin zo 7.A, Jakub Jakuba z 8.A a Patrik Rekšák z 9.A sa stali  najlepšími  čitateľmi v 1. ročníku súťaže pod názvom „The Best Readers“. Posledný predprázdninový deň v mesiaci marec sme na hodine angličtiny zavítali do školskej knižnice, aby sme  čítali originálne anglické knihy The …

Zazračná cesta Rozprávkovom

Určite všetci dobre poznáme známu vetu: Kde bolo, tam bolo…Pri tejto vete všetky deti stíchnu a očakávajú, že sa prenesú do zázračného sveta rozprávok, kde dobro víťazí nad zlom, kde odvážny princ zachráni vytúženú princeznú, atď.. Rozprávky zrejme nikdy  nevyjdú z módy, bez ohľadu na to, či ich budeme čítať, či prežívať …

Deň narcisov

V piatok 13. apríla v jediný deň v roku mestá Slovenska zaplavili žlté narcisy. Mnoho dobrovoľníkov všetkých kategórií nezištne pomáhalo iným, za čo im patrí veľká vďaka. Každoročne sa aj naša škola zapája do tejto verejno prospešnej zbierky, ktorou vyjadrujeme podporu a spolupatričnosť tým, ktorí bojujú s rakovinou. Každý, kto …

Orbis Pictus

Dňa 28. marca sa uskutočnilo vyhodnotenie súťaže Orbis Pictus, ktorú vyhlásila žiacka školská rada začiatkom mesiaca k téme Marec – mesiac knihy. Žiaci 4.-9. ročníka mali spolu vypracovať a odprezentovať  projekt v spolupráci so školskou knižnicou na vybranú tému. Členovia žiackej školskej rady napokon odovzdali najviac hlasov zástupcom 7.A, ktorí spoločne vypracovali projekt …

Vesmír – nádherný, tajuplný, nekonečný

Žiaci 1. stupňa sa aj tento školský rok zúčastnili obľúbenej výtvarnej súťaže „ Vesmír očami detí ″. Práce sme vyhodnotili  v školskom kole a zaslali do obvodného kola CVČ Magnet v Lučenci.   V obvodnom kole boli naši výtvarníci  veľmi úspešní.  Práca Jakubka Badinku, žiaka  1. A triedy, bola ocenená a postúpila do celoslovenského kola. Čestné …

Biblia očami detí a mládeže

V mesiaci marec sa na našej škole uskutočnila výtvarná súťaž „Biblia očami detí a mládeže.“ Cieľom súťaže je zaangažovať do vnímania a prežívania biblických dejín čo najviac detí a privádzať ich k poznávaniu Biblie a k záujmu o túto Knihu kníh. Výtvarné práce boli vyhodnotené v školskom kole a odoslané do diecézneho kola, ktoré sa uskutoční v Rožňave. …

Biblická olympiáda

Vo  štvrtok 22.3.2018  sa na farskom úrade  pri  kostole Krista Kráľa na Rúbanisku  v Lučenci  konalo dekanátne kolo Biblickej olympiády.  Zúčastnilo sa osem základných  a štyri  stredné školy.  Súťažilo sa v šiestich disciplínach:   1.  Test, 2. Posolstvo biblického textu,  3. Kto a čo povedal, 4. Inzeráty, 5.Spoločenské vzťahy v Genezis, 6. Tajnička.  Za základné …

Svetový deň vody

Voda nás sprevádza počas celého života, hoci si to často ani neuvedomujeme. Voda riadi náš život. Voda podmieňuje, kde a ako môžeme žiť. Voda podmieňuje, či budeme žiť…. Týmito slovami sa vo štvrtok 22.marca 2018 prihovorili žiaci svojim rovesníkom v školskom rozhlase. V tento deň sa od roku 1992 na celom svete konajú …