Cirkevná základná škola sv. Jána Bosca

Kariérny poradca

Konzultačné hodiny pre rodičov

utorok  10:55 hod.  –  12:35 hod. (4. – 5. vyučovacia hodina)

STREDA   12.00 – 13.30 hod.

Po dohode aj v iný deň a v inom čase

Tel. kontakt: 047/43 33 787

Hlavné oblasti kariérneho poradenstva

Kariérny poradca vykonáva činnosti v oblasti prípravy žiakov na ich vstup na trh práce. Pomáha žiakom, aby sa dokázali orientovať vo svojich možnostiach a schopnostiach, aby vedeli reálne posúdiť svoje plány a ciele, zaradiť sa do študijného, pracovného a spoločenského života, orientovať sa v množstve informácií, vo svojom prežívaní a v rozvíjaní pracovných zručností a návykov. Ide o proces, v ktorom sa cielene uzatvárajú väzby a rovnováha medzi žiakom a trhom práce. Kariérny poradca podporuje žiaka v hľadaní riešenia, vedie s ním rozhovor, sprevádza ho v jeho plánoch, povzbudzuje ho, motivuje k nájdeniu si vhodného študijného odboru na strednej škole a následné zamestnanie sa.

Zoznam stredných škôl

Dôležité webové stránky pre žiakov a rodičov 9. ročníka  
 

Informácie o podávaní prihlášok na stredné školy

1.januára 2022 nadobudla účinnosť novela školského zákona č. 415/2021 Z. z., ktorá upravuje priebeh a organizáciu prijímacieho konania pre školský rok 2023/2024. Novela školského zákona upravuje spôsob podávania prihlášky na vzdelávanie v strednej škole.

Po novom bude zákonný zástupca vypĺňať iba jednu prihlášku, v ktorej sa v poradí podľa záujmu uvádzajú najviac dva odbory vzdelávania, ktoré nevyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania (ďalej len „netalentové odbory“), a najviac dva odbory vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania (ďalej len „talentové odbory“).

 Termín podania prihlášky je pre všetky odbory vzdelávania rovnaký.

 Prihlášku je potrebné podať do 20. marca 2023.

Riaditelia stredných škôl zverejnia podmienky prijatia na štúdium na strednej škole a kritériá na úspešné vykonanie prijímacej skúšky na štúdium vo všetkých odboroch vzdelávania stredných škôl do 30. novembra 2022.

 Riaditeľom gymnázií so štvorročným, päťročným alebo osemročným vzdelávacím programom sa umožňuje zaradiť do podmienok prijímacieho konania prijatie uchádzača bez prijímacej skúšky, ak uchádzač v externom testovaní dosiahol úspešnosť najmenej 90% v každom vyučovacom predmete samostatne.

Riaditeľom stredných škôl, v ktorých sa získava úplné stredné odborné vzdelanie, novela školského zákona umožňuje zaradiť do podmienok prijímacieho konania prijatie uchádzača bez prijímacej skúšky, ak uchádzač v externom testovaní dosiahol úspešnosť najmenej 80% v každom vyučovacom predmete samostatne.

 

Proces podávania prihlášok na stredné školy v školskom roku 2022/2023.

 1. a) Zákonný zástupca vypĺňa len jednu prihlášku na vzdelávanie, na ktorej uvedie v poradí podľa záujmu – najviac dva netalentové odbory, – najviac dva talentové odbory.Poradie záujmu je informačné pre riaditeľov základných škôl a stredných škôl, uchádzač stále bude mať možnosť potvrdiť rozhodnutie o prijatí na vzdelávanie v ktorejkoľvek zo škôl, na ktorú bol prijatý.
 2. b) Hodnotenie žiaka na prihláške potvrdzuje riaditeľ základnej školy.
 3. c) Termíny konania prijímacích skúšok na stredné školy sú zverejnené na webovom sídle ministerstva školstva, https://www.minedu.sk/terminy-konania-prijimacich-skusokpre-skolsky-rok-20232024-a-termin-zverejnenia-zoznamu-uchadzacov-podlavysledkov-prijimacieho-konania-pre-skolsky-rok-20232024/ .
 4. d) Termín na podanie (odoslanie) vyplnenej prihlášky na každú strednú školu, na ktorú sa uchádzač hlási, je do 20. marca 2023 pre všetky odbory vzdelávania (talentové odbory aj netalentové odbory). Termín na podanie prihlášky sa nevzťahuje iba na uchádzača – mladistvého vo výkone trestu odňatia slobody.
 5. e) Prihlášku, v ktorej je jedným zo zvolených talentových odborov odbor vzdelávania na strednej športovej škole, je nutné zaslať v čo najskoršom termíne od ukončenia hodnotenia žiaka za prvý polrok z dôvodu overovania športového výkonu v čase od 21. marca 2023 do 14. apríla 2023.
 6. f) Prihlášku možno podať – elektronicky (zadáva sa v systéme aSc agenda – edupage) bez podpisu, alebo – v listinnej podobe na tlačive 056 MŠVVaŠ SR (od 01. januára 2022 s podpismi oboch zákonných zástupcov). Prihláška je platná aj s podpisom jedného zákonného zástupcu, ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca, a ak o tejto skutočnosti doručia riaditeľovi školy písomné vyhlásenie.
 7. g) Povinnými prílohami prihlášky podľa druhu záujmu o štúdium sú: – Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na účel schopnosti študovať zvolený študijný odbor alebo učebný odbor o predkladá len uchádzač o štúdium v tých študijných odboroch alebo učebných odboroch, ktoré ministerstvo školstva do 31. januára 2023 zverejní na webovom sídle v častiregionálne školstvo/vzdelávanie na stredných školách, link:

https://www.minedu.sk/zoznam-ucebnychodborov-a-studijnych-odborov-v-ktorych-sa-vyzaduje-zdravotnasposobilost/ 

Harmonogram  k prijímaniu žiakov 9. ročníka na stredné školy 

Do 30. 11. 2022 – SŠ zverejnia kritériá prijímania na všetky stredné školy

 1. 3. 2023 –zákonný zástupca podáva prihlášku cez edupage na všetky stredné školy.
 2. 3. a 14. 4. 2023 –1. fáza TALENTOVÝCH  SKÚŠOK

TESTOVANIE  9 – 2023 – 22.3.2023, 4.4.2023 – náhradný  termín

 1. KOLO PRIJÍMACÍCH  SKÚŠOK –
 2. termín 4.5.2023 – 5.5.2023

28.4 – 3.5.2023 – 1. termín talentových skúšok

 1. KOLO PRIJÍMACÍCH  SKÚŠOK –
 2. termín 9.5.2023 – 10.5.2023

11 – 15.5.2023 – 2. termín talentových skúšok  

 1. KOLO PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK – 20.6.2023 – 21.6.2023

.

 

www – stránky  pre 9 a ich rodičov

www.profesiadays.sk

www.profesia.sk

www.kariera.sk

www.platy.sk

www.istp.sk