Cirkevná základná škola sv. Jána Bosca

Kariérny poradca

Konzultačné hodiny pre rodičov

STREDA   12.00 – 13.30 hod.

Po dohode aj v iný deň a v inom čase

Tel. kontakt: 047/43 33 787

Hlavné oblasti kariérneho poradenstva

Kariérny poradca vykonáva činnosti v oblasti prípravy žiakov na ich vstup na trh práce. Pomáha žiakom, aby sa dokázali orientovať vo svojich možnostiach a schopnostiach, aby vedeli reálne posúdiť svoje plány a ciele, zaradiť sa do študijného, pracovného a spoločenského života, orientovať sa v množstve informácií, vo svojom prežívaní a v rozvíjaní pracovných zručností a návykov. Ide o proces, v ktorom sa cielene uzatvárajú väzby a rovnováha medzi žiakom a trhom práce. Kariérny poradca podporuje žiaka v hľadaní riešenia, vedie s ním rozhovor, sprevádza ho v jeho plánoch, povzbudzuje ho, motivuje k nájdeniu si vhodného študijného odboru na strednej škole a následné zamestnanie sa.

Zoznam stredných škôl

Dôležité webové stránky pre žiakov a rodičov 9. ročníka  

Prijímacie konanie na stredné školy

Rozhodnutie ministra k termínom a podmienkam prijatia na štúdium na SŠ (26.1.2021)

 
 1. Termín na zverejnenie podmienok prijatia na štúdium v strednej škole na štúdium v odboroch vzdelávania stredných škôl, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania a v ostatných odboroch vzdelávania stredných škôl, je do 26. februára 2021.
 2. Termín na doručenie prihlášky na vzdelávanie v strednej škole (ďalej len „prihláška“) zákonným zástupcom žiaka alebo plnoletým žiakom riaditeľovi základnej školy je pre všetky odbory vzdelávania do 8. apríla 2021.
 3. K prihláške sa vyžaduje potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka, len ak ide o študijný odbor alebo o učebný odbor uvedený v prílohe č. 1. Vzor potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti žiaka je uvedený v prílohe č. 2.
 4. Termín na odoslanie prihlášok riaditeľom základnej školy na strednú školu je pre všetky odbory vzdelávania do 16. apríla 2021.
 5. Ak sa na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu neuskutoční niektorá časť prijímacieho konania na školský rok 2021/2022, príslušné kritérium sa nebude hodnotiť žiakom, ktorí príslušnú časť prijímacieho konania neabsolvujú.
 6. Termín na rozhodnutie riaditeľa strednej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania a zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania na webovom sídle strednej školy alebo na výveske školy je do 20. mája 2021.
 7. Termín na doručenie rozhodnutia riaditeľa strednej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania zákonnému zástupcovi žiaka alebo plnoletému žiakovi cez informačný systém základnej školy napr. EduPage, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou alebo do elektronickej schránky je do 20. mája 2021.
 8. Termín na doručenie potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium strednej škole je do 25. mája 2021; potvrdenie sa doručuje cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom emailu, poštou na adresu strednej školy alebo do elektronickej schránky strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole. Vzor potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium je uvedený v prílohe č. 3.

Harmonogram  k prijímaniu žiakov 9. ročníka na stredné školy

 

Do 1. 2. 2022 – SŠ zverejnia kritériá prijímania na talentové skúšky

 1. 2. 2022 –zákonný zástupca podáva prihlášku výchovnému poradcovi ZŠ na školy s talentovými skúškami.
 2. 3. a 30. 4. 2022 – TALENTOVÉ  SKÚŠKY

TESTOVANIE  9 – 2022 – 6.4.2022, 21.4.2022 – náhradný  termín

Do 31.3.2022 – SŠ zverejnia kritériá na ostatné študijné a učebné odbory

10.4.2022 – zákonný zástupca podáva prihlášku výchovnému poradcovi  ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory

 1. 5. 2022 – 1. KOLO PRIJÍMACÍCH  SKÚŠOK – 1. termín
 2. 5. 2022 – 1. KOLO PRIJÍMACÍCH  SKÚŠOK – 2. termín

 

Informácie o podávaní prihlášok na stredné školy

K prihláške je možné priložiť doklad o úspešnej účasti v predmetovej olympiáde alebo súťaži, ktorá súvisí so štúdiom vybraného odboru.

Na prihláške bude uvedené meno rodiča a presná adresu. Na túto adresu príde doporučený list – pozvánka na prijímacie pohovory.

Prihlášky musí potvrdiť lekár, rodič a žiak ich musia podpísať. Bez podpisu je prihláška neplatná.

Preberanie  zápisných  lístkov – Zápisný lístok preberá na CZŠ sv. Jána Bosca  zákonný zástupca a prebratie zápisného lístka podpíše.

Zápisný lístok si ponechá stredná škola, na ktorú sa žiak zapíše. Ak je uchádzač úspešný aj na inej strednej škole a uprednostní štúdium na tej strednej škole, zruší zápis, vyzdvihne si zápisný lístok a odovzdá ho tej škole, na ktorú sa zapíše. Ak sa žiak nezapíše, rozhodnutie o prijatí na štúdium na strednej škole  sa stáva neplatným.

Proti rozhodnutiu riaditeľa strednej školy o neprijatí sa môže uchádzač alebo jeho zákonný zástupca odvolať v lehote do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

 

www – stránky  pre 9 a ich rodičov

www.profesiadays.sk

www.profesia.sk

www.kariera.sk

www.platy.sk

www.istp.sk