Kariérny poradca

Konzultačné hodiny pre rodičov

STREDA   12.00 – 13.30 hod.

Po dohode aj v iný deň a v inom čase

Tel. kontakt: 047/43 33 787

Hlavné oblasti kariérneho poradenstva

Kariérny poradca vykonáva činnosti v oblasti prípravy žiakov na ich vstup na trh práce. Pomáha žiakom, aby sa dokázali orientovať vo svojich možnostiach a schopnostiach, aby vedeli reálne posúdiť svoje plány a ciele, zaradiť sa do študijného, pracovného a spoločenského života, orientovať sa v množstve informácií, vo svojom prežívaní a v rozvíjaní pracovných zručností a návykov. Ide o proces, v ktorom sa cielene uzatvárajú väzby a rovnováha medzi žiakom a trhom práce. Kariérny poradca podporuje žiaka v hľadaní riešenia, vedie s ním rozhovor, sprevádza ho v jeho plánoch, povzbudzuje ho, motivuje k nájdeniu si vhodného študijného odboru na strednej škole a následné zamestnanie sa.

Zoznam stredných škôl

Dôležité webové stránky pre žiakov a rodičov 9. ročníka  

Prijímacie konanie na stredné školy

Harmonogram k prijímaniu žiakov 9. ročníka na stredné školy
Do 1. 2. 2021 – SŠ zverejnia kritériá prijímania na talentové skúšky
20. 2. 2021 – zákonný zástupca podáva prihlášku výchovnému poradcovi ZŠ na školy s talentovými
skúškami.
15. 3. – 30. 4. 2021 – TALENTOVÉ SKÚŠKY
TESTOVANIE 9 – 2021 – 24.3.2021, 15.4.2021 – náhradný termín
Do 31.3.2021 – SŠ zverejnia kritériá na ostatné študijné a učebné odbory
10.4.2021 – zákonný zástupca podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory
10. 5. 2021 – 1. KOLO PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK – 1. termín
13. 5. 2021 – 1. KOLO PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK – 2. termín
22. 6. 2021 – 2. KOLO PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK

 

Informácie o podávaní prihlášok na stredné školy

K prihláške je možné priložiť doklad o úspešnej účasti v predmetovej olympiáde alebo súťaži, ktorá súvisí so štúdiom vybraného odboru.

Na prihláške bude uvedené meno rodiča a presná adresu. Na túto adresu príde doporučený list – pozvánka na prijímacie pohovory.

Prihlášky musí potvrdiť lekár, rodič a žiak ich musia podpísať. Bez podpisu je prihláška neplatná.

Preberanie  zápisných  lístkov – Zápisný lístok preberá na CZŠ sv. Jána Bosca  zákonný zástupca a prebratie zápisného lístka podpíše.

Zápisný lístok si ponechá stredná škola, na ktorú sa žiak zapíše. Ak je uchádzač úspešný aj na inej strednej škole a uprednostní štúdium na tej strednej škole, zruší zápis, vyzdvihne si zápisný lístok a odovzdá ho tej škole, na ktorú sa zapíše. Ak sa žiak nezapíše, rozhodnutie o prijatí na štúdium na strednej škole  sa stáva neplatným.

Proti rozhodnutiu riaditeľa strednej školy o neprijatí sa môže uchádzač alebo jeho zákonný zástupca odvolať v lehote do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.