Cirkevná základná škola sv. Jána Bosca

Kaplnka bl. Zdenky

Modlitba za svätorečenie bl. Zdenky

Otče, ty si obdaroval bl. Zdenku svetlom a mocou Ducha Svätého a dal jej milosť, aby podľa príkladu Ježiša Krista viedla kresťanský a rehoľný život až po hrdinskú mučenícku smrť. Prosíme ťa, udeľ nám milosť …, o ktorú prosíme na jej príhovor v nádeji, že ju Cirkev čoskoro pripočíta k tvojim svätým. Daj zároveň, aby sa pre ľudí našich čias stala vzorom presvedčivého kresťanského života a veľkej úcty k sviatosti kňazstva. Skrze Krista, nášho Pána.

Amen.

 

16.3. 2016 Vysvätenie kaplnky

 

 

Životopis bl. Zdenky

 

Zo zápisníka blahoslavenej Zdenky:

ZA VERNÉ PLNENIE POVINNOSTÍ

 Môj milý Spasiteľ, nedopusť, aby som zľahostajnela vo vernom plnení povinností svojho povolania. A pozri na mňa, že som si zvolila tvoje Srdce za príbytok, aby mi bolo posilou v boji, podporou v slabosti, svetlom a vodcom v temnosti, zmierením za všetky moje chyby, posvätením všetkých mojich úmyslov a skutkov.

Spájam svoje konanie s tvojím a všetko ti obetujem, aby som sa aj takto ustavične pripravovala na sväté prijímanie.

Amen.