Cirkevná základná škola sv. Jána Bosca

O našej škole

Profilácia školy

 

Škola má svoje špecifiká a kladie dôraz na niektoré oblasti výchovy a vzdelávania, ktoré sú odlišné od ostatných škôl:

Podporovať a prehlbovať prirodzený záujem žiakov o objavovanie nových poznatkov a neznámych zákonitostí, motivovať ich primeranými postupmi a formami k sústavnej potrebe vzdelávať sa v duchu kresťanských hodnôt. Naučiť žiakov objektívne hodnotiť iných aj seba, viesť ich k zodpovednosti za svoje konanie, prácu a zdravie. Pozitívnou motiváciou posilniť snahu žiakov prekonať a odstraňovať nedostatky vo svojom vzdelávaní a vedomostiach. Zosúladiť požiadavky školy a rodiny kladené na žiakov vzájomnou a otvorenou informovanosťou. Mať na zreteli formovanie osobnosti žiaka.

 

Ďalšie ciele školy:

  • výučba anglického jazyka od 1. ročníka;
  • výučba 2. cudzieho jazyka – nemecký jazyk;
  • IT zručnosti žiakov od 2. ročníka;
  • podpora nadaných a výborných žiakov;
  • podpora žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacím potrebami;
  • maximálny rozvoj žiackeho potenciálu;
  • zapájaní sa do projektov (Renovabis, CBA, Zelená škola  a iné).

 

 HISTÓRIA

Budova školy bola postavená ako účelová stavba pre výchovu a vzdelávanie mladej generácie koncom 18. storočia. Po zoštátnení plnila funkciu základnej školy a 1.9.2003 bola vrátená Rímskokatolíckej cirkvi a vznikla Cirkevná základná škola sv. Jána Bosca.
1. 9. 2004 bola v priestoroch školy otvorená aj Cirkevná základná umelecká škola. Aby mohla škola naplno plniť svoje poslanie, prebehli opravy jej priestorov.