Cirkevná základná škola sv. Jána Bosca

Školský parlament

Členovia školského parlamentu v školskom roku 2023/2024

 

V.A
Damian Mihálik
Martin Bača

VI.A
Samuel Bystriansky 
Daniela Kočišová

VII.A
Filip Brand
Peter Štecz 

VIII.A
Erik Susztay
Simona Gibaľová

IX.A
Nina Melicherová
Kristián Tanóczky 

 

Etický kódex žiakov CZŠ sv. Jána Bosca v Lučenci
Prijatý na zasadnutí školskej žiackej rady dňa  11. 9. 2019
Je súčasťou Školského poriadku CZŠ sv. Jána Bosca v Lučenci

 1. Správajme sa slušne voči spolužiakom, pedagógom a zamestnancom školy.
 2. Neoslovujeme spolužiakov hanlivými  prezývkami, každý má svoje meno.
 3. Rešpektujme sa navzájom, komunikujme na úrovni a hľadajme kompromisy.
 4. Nepoužívajme mobil počas vyučovania.
 5. Nezapínajme a nepoužívajme školskú techniku na zábavu, nezapínajme ju svojvoľne.
 6. Vyhýbajme sa v triede šikanovaniu a kyberšikanovaniu, ponižovaniu a agresivite.
 7. Nepoužívajme v škole vulgárne slová.
 8. Nestrkajme spolužiakov, nepredbiehajme sa v jedálni, nerobme iným to, čo je aj nám nepríjemné.
 9. Obliekajme sa do školy čisto, slušne a nie výstredne.
 10. Neničme si svoje prostredie. Nepoškodzujme školský majetok písaním na lavice, hojdaním sa na stoličkách, zašpinením stien, rýpaním do stien. Zaobchádzajme šetrne s učebnicami, vodou, elektrinou.
 11. Majme poriadok v triede. Zahadzujme odpadky do koša. Separujme odpad!
 12. Nenosme do školy a nepoužívajme v škole vlastné elektronické zariadenia.
 13. Neotvárajme tašky, peračníky svojich spolužiakov, nepožičiavajme si nič bez súhlasu majiteľa. Nie je to naše, je to ich majetok.
 14. Za žiadnych okolností sa nenechávajme vyprovokovať k bitkám, šarvátkam, posmechu.
 15. Dodržiavajme spoločne pravidlá, ktoré sú uvedené v školskom poriadku.

                                    

Š T A T Ú T

 

školského parlamentu pri Cirkevnej základnej škole sv. Jána Bosca, Tomáša Garrigue Masaryka 953/9, 984 01 Lučenec

 

 

Preambula

V zmysle zákona NR SR č. 488/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony: 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 230/2009 Z. z., ktorou sa mení vyhláška č. 291/2004 Z. z., sa vydáva tento štatút školského parlamentu.

 

Článok I.

Základné ustanovenie

 1. Cirkevná základná škola sv. Jána Bosca v Lučenci
 2. Tomáša Garrigue Masaryka 953/9, 984 01
 3. V zmysle novelizovaného zákona 596/2003 Z. z., § 39 hg s účinnosťou od 1. 1. 2022 sa dovtedy ustanovená žiacka školská rada sa považuje za školský parlament (ďalej ŠP).

 

Článok II.

Pôsobnosť a poslanie ŠP

 1. ŠP je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý sa vyjadruje k otázkam výchovy a vzdelávania.
 2. ŠP reprezentuje žiakov a zastupuje ich záujmy.
 3. ŠP spolupracuje pri organizovaní výchovno-vzdelávacích aktivít školy.

 

Článok III.

Činnosť ŠP

 1. ŠP sa vyjadruje k závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy, vyjadruje sa k návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania a podáva návrhy na mimoškolské činnosti a podujatia, ktoré zároveň organizuje, prípadne koordinuje.
 2. ŠP rieši problémy a sťažnosti žiakov s vedením školy. Zastupuje žiakov vo vzťahu k riaditeľovi a k vedeniu školy, predkladá im svoje stanoviská a návrhy, žiakov zastupuje aj navonok.
 3. ŠP prijíma, konzultuje a iniciuje návrhy na zveľadenie priestorov školy.
 4. ŠP iniciuje školskú záujmovú činnosť.
 5. ŠP podieľa sa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku.
 6. ŠP je schopný uznášať sa, ak je na jeho zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Na jeho platné uznesenie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov ŠP.

Na platné uznesenie vo veci voľby a odvolania zástupcu žiaka do rady školy je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov ŠP. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.

 1. Školský parlament môže:

       – zúčastňovať sa podujatí organizovaných v spolupráci s mestom, so samosprávnym krajom, so záujmovými  organizáciami,

      – spolupracovať s mládežníckym parlamentom mesta, s radou seniorov, s inými školskými     parlamentmi.

 

Článok IV.

Zloženie ŠP a spôsob voľby členov ŠP

 1. ŠP má 10 členov u tried 5. až 9. ročníka, za každú z týchto tried sú volení dvaja zástupcovia.
 2. Členmi ŠP sú zastupovaní všetci žiaci školy.
 3. Voľby do ŠP organizuje ŠP v spolupráci s koordinátorom ŠP. Voľby musia prebehnúť tajným hlasovaním. O voľbách vyhotoví volebná komisia zápisnicu, ktorú predloží riaditeľovi školy a rade školy.
 4. O členstvo v ŠP sa môže uchádzať ktorýkoľvek žiak školy.
 5. Členmi ŠP sa stanú žiaci, ktorí vo voľbách získajú najvyšší počet hlasov.
 6. Ak viacerí kandidáti získajú rovnaký počet hlasov a z toho dôvodu zostane mandát neobsadený, prebehne 2. kolo volieb, v ktorom môžu kandidovať len títo dotknutí kandidáti. Členom školského parlamentu sa stane ten kandidát, ktorý vo voľbách získal najvyšší počet hlasov.
 7. Predsedu školského parlamentu si spomedzi seba zvolia členovia parlamentu na prvom zasadaní tajným hlasovaním. Na zvolenie predsedu školského parlamentu  je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov školského parlamentu.
 8. Z každej voľby sa robí zápisnica, ktorá musí byť predložená vedeniu školy.
 9. Funkčné obdobie členov ŠP končí ustanovením novozvoleného ŠP. Funkčné obdobie nesmie byť dlhšie ako 18 mesiacov.

 

Článok V.

Práva a povinnosti člena ŠP

 1. Člen má právo:
 2. voliť a byť volený
 3. navrhovať kandidátov na funkciu predsedu ŠP,
 4. byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania ŠP a slobodne sa k nim vyjadrovať
 5. hlasovať ku všetkým uzneseniam ŠP
 6. predkladať vlastné návrhy, námety, prípadne materiály na rokovanie ŠP
 7. Člen je povinný:
 8. zúčastňovať sa zasadnutí ŠP. Neospravedlnená neúčasť na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach sa hodnotí ako nezáujem o výkon funkcie a neplnenie povinností člena ŠP podľa tohto štatútu a má za následok automatické vylúčenie z funkcie.
 9. zabezpečiť ochranu osobných údajov chránených všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 

Článok VI.

Povinnosti predsedu ŠP

 1. Predseda ŠP je štatutárnym orgánom, ktorý zastupuje ŠP, reprezentuje ho , riadi činnosť ŠP a koná v jeho mene v spolupráci s koordinátorom ŠP.
 2. Predseda ŠP zvoláva, pripravuje a riadi zasadnutia ŠP v spolupráci s koordinátorom ŠP.
 3. Predseda ŠP je povinný informovať vedenie školy o pripravovaných podujatiach.

 

Článok VII.

Povinnosti podpredsedu ŠP

 1. Podpredseda ŠP zastupuje predsedu ŠP a napomáha jeho činnosti v prípade potreby.
 2. Pri uznášaní má podpredseda ŠP jeden platný hlas tak, ako aj každý iný člen ŠP.

 

Článok VIII.

Finančné zabezpečenie ŠP

 1. ŠP zabezpečuje svoju činnosť z prostriedkov rozpočtu školy na tento účel určenými v súlade s osobitnými predpismi po dohode s riaditeľom školy.

 

 

Článok IX.

Zasadnutia školského parlamentu

 1. ŠP zasadá aspoň raz za mesiac, vždy vo vopred určený deň.
 2. Z každého zasadnutia sa vyhotoví zápisnica a spolu s prezenčnou listinou sa archivujú.
 3. Na zasadnutí školského parlamentu sa zúčastňuje aj pedagogický zamestnanec určený riaditeľom školy (koordinátor), ktorý nemá hlasovacie právo. Jeho úlohou je dohliadať na riadny priebeh zasadnutí a dodržiavanie štatútu ŠP a spolu s predsedom ŠP informovať vedúcich zamestnancov školy o záveroch zasadnutí ŠP.
 4. Zasadnutia ŠP sú verejné, môže sa ich zúčastniť ktorýkoľvek žiak, pedagóg či vedenie školy.

 

Článok X.

Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadnutí ŠP dňa 14.04.2023 a od tohto dňa nadobúda účinnosť.

 

 

V Lučenci  dňa 14.04.2023                                                                                         

                                                                                   podpis predseda/predsedníčka ŠP

 

 

Predložené vedeniu školy:

 

V Lučenci dňa 14.04.2023

            Podpis riaditeľ školy

 

 

Predložené zástupcovi rady školy:

 

V Lučenci dňa 14.04.2023

            Podpis zástupcu rady školy