Cirkevná základná škola sv. Jána Bosca

Žiacka školská rada

Členovia školskej žiackej rady v školskom roku 2021/2022

4.ročník: Samuel Bystriansky, Terezia Nagyová

5.ročník:Lucia Pocklanová, Filip Brand

6.ročník:Natália Tokárová,  Simona Gibaľová

7.ročník:Nina Melicherová, Kristián Tanóczky

8.ročník:Barbora Szustayová , Dominik Lacko

9.ročník:Tomáš Kuna, Dominika VargicováEtický kódex žiakov CZŠ sv. Jána Bosca v Lučenci
Prijatý na zasadnutí školskej žiackej rady dňa  11. 9. 2019
Je súčasťou Školského poriadku CZŠ sv. Jána Bosca v Lučenci

 1. Správajme sa slušne voči spolužiakom, pedagógom a zamestnancom školy.
 2. Neoslovujeme spolužiakov hanlivými  prezývkami, každý má svoje meno.
 3. Rešpektujme sa navzájom, komunikujme na úrovni a hľadajme kompromisy.
 4. Nepoužívajme mobil počas vyučovania.
 5. Nezapínajme a nepoužívajme školskú techniku na zábavu, nezapínajme ju svojvoľne.
 6. Vyhýbajme sa v triede šikanovaniu a kyberšikanovaniu, ponižovaniu a agresivite.
 7. Nepoužívajme v škole vulgárne slová.
 8. Nestrkajme spolužiakov, nepredbiehajme sa v jedálni, nerobme iným to, čo je aj nám nepríjemné.
 9. Obliekajme sa do školy čisto, slušne a nie výstredne.
 10. Neničme si svoje prostredie. Nepoškodzujme školský majetok písaním na lavice, hojdaním sa na stoličkách, zašpinením stien, rýpaním do stien. Zaobchádzajme šetrne s učebnicami, vodou, elektrinou.
 11. Majme poriadok v triede. Zahadzujme odpadky do koša. Separujme odpad!
 12. Nenosme do školy a nepoužívajme v škole vlastné elektronické zariadenia.
 13. Neotvárajme tašky, peračníky svojich spolužiakov, nepožičiavajme si nič bez súhlasu majiteľa. Nie je to naše, je to ich majetok.
 14. Za žiadnych okolností sa nenechávajme vyprovokovať k bitkám, šarvátkam, posmechu.
 15. Dodržiavajme spoločne pravidlá, ktoré sú uvedené v školskom poriadku.

                                    

Š T A T Ú T

Žiackej školskej rady

 čl. 1

Základné ustanovenia

 •  Žiacka školská rada je zložená zo zástupcov žiakov tried základnej školy (4. – 9. ročník)
 • Do žiackej školskej rady deleguje trieda zástupcu zvolených triednym kolektívom.
 • Do žiackej školskej rady deleguje trieda aj druhého zástupcu, ktorý v prípade neúčasti zastúpi prvého zástupcu

čl. 2 Poslanie

 •  Žiacka školská rada je pomocný orgán školy, ktorý vyjadruje záujmy žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania na základnej škole.
 • Poslaním žiackej školskej rady je riešenie výchovno-vzdelávacích problémov, navrhovanie opatrení na zlepšenie činností v škole, hľadanie spoločných postupov     v organizovaní školskej aj mimoškolskej činnosti žiakov, alebo aj zlepšovanie vzájomných vzťahov na škole.
 • Spolupracuje s vedením školy, so žiakmi aj s učiteľmi školy.

Žiacka školská rada sa bude riadiť Deklaráciou práv dieťaťa, z ktorej vyplývajú nasledujúce práva dieťaťa:

 1. Právo na rovnosť bez rozdielu rasy, náboženstva, pôvodu a
 2. Právo na zdravý duševný a telesný
 3. Právo na meno a štátnu príslušnosť.
 4. Právo na výživu, bývanie a zdravotnícke služby.
 5. Právo na zvláštnu opateru pri telesnom, duševnom a sociálnom postihnutí.
 6. Právo na lásku, porozumenie a starostlivosť.
 7. Právo na bezplatné vzdelávanie, hru a
 8. Právo na prednostnú ochranu a
 9. Právo na ochranu pred zanedbaním, krutosťou a využívaním.
 10. Právo na ochranu pred diskrimináciou, na ochranu v duchu znášanlivosti, mieru a bratstva.

Žiacka školská rada vytvára nové formy spolupráce s učiteľmi a vedením školy. Svojou činnosťou umožňuje žiakom participovať na demokratickom riadení chodu školy.

čl. 3

Organizácia činnosti parlamentu

 •  Svojich zástupcov (poslancov) delegujú triedy na jeden školský
 • Činnosť žiackej školskej rady riadi koordinátor, predseda a
 • Funkčné obdobie všetkých volených je jednoročné.
 • V prípade rovnosti hlasov na zhromaždení žiackej školskej rady má predseda parlamentu právo dvoch
 • Žiacka školská rada zasadá v priestoroch Cirkevnej základnej školy sv. Jána Bosca v Lučenci
 • Zasadnutia žiackej školskej rady sú v zásade verejné. Zvoláva ich koordinátor, ktorý vedie ich rokovania.
 • Koordinátor žiackej školskej rady môže poveriť vedením zasadnutia predsedu
 • Činnosť žiackej školskej rady prebieha na základe schváleného plánu na školský

čl. 4

Rokovanie žiackej školskej rady

 •  Program rokovania žiackej školskej rady pripravuje jeho Predsedníctvo a koordinátor.
 • Predsedníctvo žiackej školskej rady má právo zvolať aj mimoriadne zasadnutie na návrh ktoréhokoľvek člena, pokiaľ uzná, že problém sa musí riešiť okamžite.
 • Každé rokovanie žiackej školskej rady je doložené zápisnicou a prezenčnou
 • Pri prijímaní rozhodnutí je treba účasť nadpolovičnej väčšiny členov žiackej školskej rady
 • Uznesenia sú platné, ak s nimi súhlasí nadpolovičná väčšina účastníkov.

čl. 5

Práva a povinnosti člena žiackej školskej rady

Práva:

 • Zúčastňovať sa zasadnutí, zapájať sa do diskusie, podávať návrhy, podnety a pripomienky k činnosti žiackej školskej rady.
 • Slobodne vyjadriť svoj názor.
 • Požiadať o mimoriadne zvolanie žiackej školskej rady v prípade nutnosti riešenia problému.
 • Zúčastňovať sa    na    podujatiach    žiackej školskej rady, využívať výhody poskytované žiackej školskej rady.
 • Právo spolurozhodovať o činnosti, voliť a byť volený.

Povinnosti:

 • Pravidelne sa zúčastňovať zasadnutí žiackej školskej rady.
 • Zodpovedne si plniť zverené úlohy.
 • Aktívne pomáhať a zúčastňovať sa podujatí organizovaných
 • Dbať na kultúru prejavu a reči /Počúvať diskutujúceho, nezosmiešňovať ho/

 

Vydaný dňa 31. 8.2017, s platnosťou od 4.9. 2018

Riaditeľka CZŠ sv. Jána Bosca                                                            Koordinátor  Žiackej školskej rady

Mgr. Mariana Vinarčíková                                                                     Mgr. Andrej Pecušiak