Žiacka školská rada

Členovia školskej žiackej rady v školskom roku 2020/2021

4.ročník: Lucia Pocklanová, Filip Brand
5.ročník:   Natália Tokárová,  Simona Gibaľová
6.ročník: Nina Melicherová, Kristián Tanóczky
7.ročník: Barbora Szustayová , Dominik Lacko
8.ročník: Tomáš Kuna, Dominika Vargicová                                   
9.ročník: Adrián Adamčík,  Filip Bize

Etický kódex žiakov CZŠ sv. Jána Bosca v Lučenci
Prijatý na zasadnutí školskej žiackej rady dňa  11. 9. 2019
Je súčasťou Školského poriadku CZŠ sv. Jána Bosca v Lučenci

 1. Správajme sa slušne voči spolužiakom, pedagógom a zamestnancom školy.
 2. Neoslovujeme spolužiakov hanlivými  prezývkami, každý má svoje meno.
 3. Rešpektujme sa navzájom, komunikujme na úrovni a hľadajme kompromisy.
 4. Nepoužívajme mobil počas vyučovania.
 5. Nezapínajme a nepoužívajme školskú techniku na zábavu, nezapínajme ju svojvoľne.
 6. Vyhýbajme sa v triede šikanovaniu a kyberšikanovaniu, ponižovaniu a agresivite.
 7. Nepoužívajme v škole vulgárne slová.
 8. Nestrkajme spolužiakov, nepredbiehajme sa v jedálni, nerobme iným to, čo je aj nám nepríjemné.
 9. Obliekajme sa do školy čisto, slušne a nie výstredne.
 10. Neničme si svoje prostredie. Nepoškodzujme školský majetok písaním na lavice, hojdaním sa na stoličkách, zašpinením stien, rýpaním do stien. Zaobchádzajme šetrne s učebnicami, vodou, elektrinou.
 11. Majme poriadok v triede. Zahadzujme odpadky do koša. Separujme odpad!
 12. Nenosme do školy a nepoužívajme v škole vlastné elektronické zariadenia.
 13. Neotvárajme tašky, peračníky svojich spolužiakov, nepožičiavajme si nič bez súhlasu majiteľa. Nie je to naše, je to ich majetok.
 14. Za žiadnych okolností sa nenechávajme vyprovokovať k bitkám, šarvátkam, posmechu.
 15. Dodržiavajme spoločne pravidlá, ktoré sú uvedené v školskom poriadku.