Cirkevná základná škola sv. Jána Bosca

Covid 19

Dôležité dokumenty

Vyhlásenie o bezinfekčnosti
Tlačivo pre návštevníka
Podmienky vstupu do školy

 

 

Oznam rodičom


24.10.2020

Vážení rodičia,
na základe rozhodnutia vlády dochádza k úprave spôsobu školskej dochádzky.

Od pondelka 26. októbra do 27. novembra 2020 sa so žiakmi I. stupňa stretneme v pondelok 26. októbra 2020 v škole,

kde bude prebiehať prezenčná výučba.
Žiaci majú zabezpečené obedy a ŠKD.

Žiaci II. stupňa prechádzajú na dištančné štúdium.

Rozvrh pre triedu ste dostali od Vašich triednych učiteľov.

Ďalšie informácie:
·        Sledujte nás na stránke školy a na EduPage,
·        akceptujeme výsledky nedávneho dotazníka, ktorý ste pre naše potreby vyplnili a prihliadame na Vaše odpovede,
·        vyučujúci, sociálny pedagóg a špeciálny pedagóg sú Vám k dispozícii telefonicky, kontakty nájdete na stránke školy www.czslc.sk,
·        stále platí, že ak žiak pri prezenčnom vzdelávaní chýba 3 po sebe nasledujúce dni, je potrebné doniesť potvrdenie o bezinfekčnosti,
·        prázdniny: zmena, vždy piatky a pondelky okolo termínov celoplošného testovania na covid-19,
·        jesenné prázdniny 30. okt., 2. nov. 2020,
·        školské prázdniny 6. nov., 9. nov. 2020,

Dištančné vzdelávanie:
·        úlohy budú zadávané prioritne prostredníctvom EduPage, ale aj cez www.bezkriedy.sk, pre online vzdelávanie sa bude využívať prednostne zoom,
sledujte pokyny svojich vyučujúcich,

·        vyučujúci informujú žiakov o podmienkach splnenia požiadaviek predmetu, ako aj o kritériách hodnotenia a klasifikácie počas tohto obdobia,
·        zadávanie úloh na daný deň od 08:00 do 15:00, alebo deň vopred
·        žiaci sú povinní plniť si úlohy vyplývajúce z dištančného vzdelávania, a počas tohto obdobia je stále v platnosti Školský poriadok a teda v prípade porušovania platia aj výchovné opatrenia (napomenutie triednym učiteľom, pokarhanie triednym učiteľom, …), v prípade príkladného prístupu ku povinnostiam samozrejme aj pochvala triednym učiteľom,

·        na základe plnenia si povinností budú vyučujúci evidovať „dochádzku“ žiakov,
·        v prípade, že sa žiak nebude zúčastňovať online výučby a nepreukáže sa ospravedlnenkou, budeme považovať tieto hodiny za neospravedlnené,
·        ak bol žiak u lekára, elektronicky pošle triednemu učiteľov ospravedlnenku,
·        žiadame Vás, aby ste nám vždy bezodkladne poskytovali informácie o zmenenom zdravotnom stave Vášho dieťaťa, ako aj rodinných príslušníkov žijúcich s dieťaťom v jednej domácnosti,
·        ak budete mať problém akéhokoľvek druhu (technický, problém s prihlásením, s internetom, problém zdravotný, iný…), neváhajte nás kontaktovať.

Spolu to zvládneme. Ďakujeme.

 

 

Oznámenie o nariadení mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v škole

Riaditeľka Cirkevnej základnej školy sv. Jána Bosca v Lučenci podľa § 3 ods. 10 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách; a v súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje žiakom tried II.A, IV.A a V.A

 mimoriadne prerušenie školského vyučovania v škole
do 16. 10. 2020

 z dôvodu nariadenia RÚVZ vydanom dňa 12. 10. 2020.

Žiaci sa v uvedenom  termíne vzdelávajú dištančne.
V tieto dni nebude v prevádzke ani Školský klub detí pre menované triedy. Žiaci sú v dňoch 14. – 16. 10. 2020 odhlásení z obedov.
Mgr. Terézia Bahledová, PhD., riaditeľka školy

 

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania – platné od 17. 09. 2020

Usmernenie hlavného hygienika

Organizácia a podmienky ….

Oznam

Upozornenie

Opatrenia ÚVZ SR k noseniu rúšok – 14.9.2020

Význam nosenia tvárového rúška