Výchovný poradca

Mgr. Tibor Indro

Konzultačné hodiny pre rodičov

STREDA   12.00 – 13.30 hod.

Po dohode aj v iný deň a v inom čase

Tel. kontakt: 047/43 33 787

 

Hlavné oblasti výchovného poradenstva:

 • sprístupňovanie informácií žiakom a zákonným zástupcom a poskytovanie poradenskej služby v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy na povolanie
 • spolupráca s s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie /CPPPaP/  ako metodickým orgánom a inými poradenskými centrami v oblasti výchovy a vzdelávania žiakov
 • spolupráca s triednymi učiteľmi a vyučujúcimi v oblasti práce so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
 • konzultácie so žiakmi a ich zákonnými zástupcami pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov

 

Harmonogram k prijímaniu žiakov zo ZŠ na stredné školy pre školský rok 2018/2019

 • zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku na talentové školy riaditeľovi ZŠ: do 20.2. 2019
 • talentové skúšky: 15.3. – 30.4. 2019
 • zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku na ostatné študijné odbory (vrátane 8-ročných gymnázií): do 10.4.2019
 • TESTOVANIE 9: 3.4.2019
 • TESTOVANIE 9 – náhradný termín: 16.4.2019
 • 1. kolo prijímacích skúšok – 1. termín (vrátane 8-ročných gymnázií): 13.5.2019
 • 1. kolo prijímacích skúšok – 2. termín (vrátane 8.ročných gymnázií): 16.5.2019
 • 2. kolo prijímacích skúšok: 18.6.2019