Cirkevná základná škola sv. Jána Bosca

Výchovný poradca

Mgr. Tibor Indro

Konzultačné hodiny pre rodičov

STREDA   12.00 – 13.30 hod.

Po dohode aj v iný deň a v inom čase

Tel. kontakt: 047/43 33 787

 

Hlavné oblasti výchovného poradenstva:

 • sprístupňovanie informácií žiakom a zákonným zástupcom a poskytovanie poradenskej služby v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy na povolanie
 • spolupráca s s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie /CPPPaP/  ako metodickým orgánom a inými poradenskými centrami v oblasti výchovy a vzdelávania žiakov
 • spolupráca s triednymi učiteľmi a vyučujúcimi v oblasti práce so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
 • konzultácie so žiakmi a ich zákonnými zástupcami pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov

 

Harmonogram k prijímaniu žiakov zo ZŠ na stredné školy pre školský rok 2020/2021

 • prihlášky na školy s talent.skúškami   do 20.2.2021
 • talentové sk.  15.3.-30.4.2021
 • prihlášky na ostatné odbory  do 20.4.2021
 • testovanie T9-  24.3.2021
 • náhradný termín  14-15.4.2021
 • T5- 19.5.2021
 • 1. kolo prij.sk-1.termin-10.5.2021
 • 1. kolo———-2.termin-13.5.2021
 • 2..kolo———-22.6.2021