Cirkevná základná škola sv. Jána Bosca

Výchovný poradca

Konzultačné hodiny
Ing. Adriana Zimanová
Výchovný poradca a kariérová poradkyňa

Konzultačné hodiny: štvrtok  10:55 hod.  –  12:35 hod. (4. – 5. vyučovacia hodina)
Informácie pre žiakov: Nástenka výchovného a kariérneho poradcu

Dôležité webové stránky:
 www.svsbb.sk,
 www.povolania.sk, 
www.istp.sk, 
www.komposyt.sk,
 www.profsme.sk,
www.cvtisr.sk,
 www.potrebyovp.sk

Hlavné oblasti výchovného poradenstva:

  • sprístupňovanie informácií žiakom a zákonným zástupcom a poskytovanie poradenskej služby v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy na povolanie
  • spolupráca s s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie /CPPPaP/  ako metodickým orgánom a inými poradenskými centrami v oblasti výchovy a vzdelávania žiakov
  • spolupráca s triednymi učiteľmi a vyučujúcimi v oblasti práce so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
  • konzultácie so žiakmi a ich zákonnými zástupcami pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov