Vyhodnotenie súťaží Matematický klokan a Všetkovedko

Vyhodnotenie súťaží Matematický klokan a Všetkovedko

Napriek tomu, že bolo vyučovanie častokrát prerušované pandémiou, žiaci prvého stupňa nestrácali chuť zapájať sa do matematických súťaží ako sú Všetkovedko a Matematický klokan. Deti si vyskúšali riešiť úlohy, ktoré sú zamerané nie len na matematiku, ale aj na oblasti z prvouky, prírodovedy a vlastivedy. Ich snaha bola ocenená diplomami a vecnými cenami.