Cvičenie v prírode

Dňa 18.6.2019 žiaci 1. stupňa CZŠ boli na cvičení v prírode, ktorého sa žiaci radi zúčastňujú pre príťažlivý pohybový obsah a hraciu atmosféru. Vhodnými aktivitami, ktoré majú svoju pohybovú, ale aj poznatkovú časť si žiaci rozvíjali poznatky z iných predmetov, vytvárali kladný postoj k pohybu a budovali toleranciu  medzi žiakmi. Osvojovali si základy  správne- ho pohybu v teréne aj presúvanie v organizovanej skupine. Hry im umožnili rozvíjať telesnú zdatnosť,  pohybovú výkonnosť, čestnosť súťaženia a podporovali adaptáciu v kolektíve. Zaujímavými hrami na cvičení v prírode sa žiaci uvoľnili a hry vyvolali u nich dobrú náladu. V rámci cvičenia v prírode boli žiaci i na dopravnom ihrisku. V teoretickej časti si posilňovali vedomie a správanie v dopravnej výchove. V praktickej činnosti sa učili ako chodci i cyklisti preukázať znalosti z naučenej teórie, samostatnosť správania a rozhodnosť pri bezpečnom správaní na komunikáciách.

Mgr. K. Zacharová