Cirkevná základná škola sv. Jána Bosca

Zmluvy roky 2013-2015

 

  Zmluvná strana Sídlo Zmluva  
1 Národné športové centrum Bratislava Zmluva o bezodplatom prevode majetku štátu  
2 Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov Prešov Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania 14.10.2015
3 Pedagogická a sociálna akadémia  Lučenec Dohoda o zabezpečení praktického vyučovania formou odbornej praxe 24.9.2015
4 Jaroslav Kalocsai Lučenec Dohoda o dodávke rýchleho občerstvenia (desiata) 26.8.2015
5 MPC Banská Bystrica Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov 16.6.2015
6 DRUMAS PLUS, s.r.o. Lučenec Dohoda o nájme nebyt. Priestorov 8.1.2015
7 VSE Košice Zmluva o združenej dodávke elektriny 5.5.2015
8 VSE Košice Príloha č. 2 k zmluve 2015
9 Rímskokatolícka cirkev Rožňava Ukončenie zmlúv na dodávku el. energie 19.2.2015
10 Slovak Telekom, a.s. Bratislava Zmluva o poskytovaní verejných služieb 10.3.2015
11 Generali Poisťovňa, a.s.,  Bratislava Poistná zmluva  23.2.2015
12 Datalan, a.s. Bratislava Rámcová Zmluva 12.2.2015
13 SPP Bratislava Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu 1.1.2015
14 Všeobecná zdrav. Poisťovňa Bratislava Zmluva o využívaní elektronických služieb 18.8.2007
15 VUB banka, a.s. Bratislava Zmluva o bežnom účte 18.12.2014
16 VUB banka, a.s. Bratislava Zmluva o bežnom účte 18.12.2014
17 VUB banka, a.s. Bratislava žiadosť o výpis 25.2.2014
18 VUB banka, a.s. Bratislava podpisový vzor 22.12.2014
19 ESV plus, s.r.o.,  Lučenec Rámcová kúpna zmluva 1.12.2014
20 Ladislav Kanaba Lučenec Zmluva o poskytovaní zdravotnej služby  10.12.2014
21 EKS Bratislava zaslanie identifikačných a autentifikačných údajov 9.12.2014
22 Úrad pre verejné obstarávanie Bratislava registrácia pre prístup do inf. Systému  8.12.2014
23 IVES Košice Zmlua o dielo 23.10.2014
24 CBA Slovakia Lučenec Kúpna zmluva 11.9.2014
25 Mesto Lučenec Lučenec Protokol  17.9.2014
26 Dušan Kuttner Lučenec Zmluva o dielo č. 18/2014 2.10.2014
27 Jaroslav Kalocsai Lučenec Dohoda o dodávke rýchleho občerstvenia (desiata) 3.9.2014
28 Pavel Krpčiar Lučenec Zmluva o prevoze stravy 2.9.2014
29 Lacková Žofia Lučenec Zmluva o poskytovaní účtovných služieb 1.9.2014
30 WIR   preberací protokol – zapožičanie učebnej sady 28.8.2014
31 Mesto Lučenec Lučenec výpoveď zmluvy – odpoveď spracovania miezd 4.8.2014
32 Mesto Lučenec Lučenec Dohoda o ukončení zmluvy o vykonávaní adminis. Spracov. Miezd 4.8.2014
33 Všeobecná zdrav. Poisťovňa Bratislava protokol o prevzatí certifikátu 14.1.2016
34 MŠVV a Š SR Bratislava Zmluva o výpožičke  21.5.2014
35 Datalan, a.s. Bratislava dodanie výpočtovej techniky  9.6.2014
36 Datalan, a.s. Bratislava pokyny na prevzatie zásielky 12.6.2014
37 Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania Bratislava Zmluva o bezodplatom prevode majetku štátu 12.6.2014
38 Centrum vedecko-techn. Ifn. SR Bratislava Zmluva o bezodplatom prevode majetku štátu 29.7.2015
39 Centrum pre filantropiu, no. Bratislava Zmluva o poskytnutí fin. príspevku 5.5.2014
40 Výskumný ústav detskej psychológie Bratislava Zmluva č. 1 NP/771/2013 (sociálno -patologické javy) 11.12.2013
41 Výskumný ústav detskej psychológie Bratislava Komplexný poradenský systém prevencie 2014
42 Výskumný ústav detskej psychológie Bratislava Komplexný poradenský systém prevencie 16.6.2014
43 Výskumný ústav detskej psychológie Bratislava Komplexný poradenský systém prevencie 2014
44 Štátny inštitút odborného vzdelávania Bratislava Zmluva o spolupráci pri realizácii projektu – podpora profes. Orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie 11.4.2014
45 Štátny inštitút odborného vzdelávania Bratislava spustenie softvérového nástroja 2014
46 Pavel Krpčiar Lučenec Zmluva o prevoze stravy 2.9.2013
47 CZŠ Lučenec Vyúčtovanie prevádzkových nákladov 3.9.2014
48 CZUŠ Lučenec Protokol o odovzdaní a prevzatí agengy školy 3.9.2012
49 DRUMAS PLUS, s.r.o. Lučenec Dohoda o nájme nebyt. Priestorov 8.1.2014
50 CZUŠ Lučenec Dodatok č. 1 k zmluve o podieľaní sa na úhrade nákladov 1.1.2015
51 CZUŠ Lučenec Zmluva o podieľaní sa na úhrade nákladov spojených s užívaním nehn. 1.1.2014
52 Univerzita P J. Šafárika Košice Zmluva o spolupráci    5.12.2013
53 ecol Trade, s.r.o. Nitra Zmluva o poskytovaní služieb 11.11.2013
54 Štátny pedagogický ústav Bratislava Darovacia zmluva 14.10.2013
55 Pavel Krpčiar Lučenec Zmluva o prevoze stravy 2.9.2013
56 Orange Bratislava Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 13.6.2013
57 ZŠ s MŠ  Lučenec Zmluva o dodávke stravy 31.1.2013
58 DRUMAS PLUS, s.r.o. Lučenec Dodatok č. 1 k dohode o nájme nebyt. Priestorov 22.1.2013
59 DRUMAS PLUS, s.r.o. Lučenec Dohoda o nájme nebyt. Priestorov 2.1.2013
60 Spodstav, s.r.o. Lučenec Rámcová zmluva o poskytovaní stavebných prác 7.1.2012
61 Mesto Lučenec Lučenec Zmluva o poskytnutí fin. príspevku 12.12.2007