Cirkevná základná škola sv. Jána Bosca

Testovanie 5

 zmysle dokumentu Sprievodca školským rokom 2022/2023 sa Testovanie 5 v školskom roku 2022/2023 uskutoční 17. mája 2023 (streda):

pre ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským a ukrajinským z predmetov matematika slovenský jazyk a literatúra

 

Zúčastnia sa ho všetci žiaci 5. ročníka ZŠ vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

Žiaci budú testovaní z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra a maďarský jazyk a literatúra.

Účasť žiakov so zdravotným znevýhodnením (ZZ) na celoslovenskom testovaní bude nasledovná:

– žiaci, ktorí sa vzdelávajú formou školskej integrácie (začlenenia) podľa individuálneho výchovno – vzdelávacieho programu sa do testovania zapájajú,

– žiaci, ktorí sú dlhodobo alebo často umiestňovaní z vážnych zdravotných dôvodov (onkologické, psychiatrické, poúrazové, pooperačné stavy) v ZŠ pri zdravotníckych zariadeniach, sa do testovania nezapájajú,

– žiaci, ktorí sú krátkodobo umiestnení v ZŠ pri zdravotníckych zariadeniach, sa do testovania zapájajú dobrovoľne a testovania sa zúčastnia v kmeňovej škole, ak im to ich zdravotný stav dovolí.

 

  https://nivam.sk/

 

https://www2.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-5

Žiaci budú testovaní z/zo:
*matematiky,
*slovenského jazyka a literatúry.

Cieľom Testovania 5 je vstupné hodnotenie žiackych vedomostí a zručností na začiatku vzdelávacieho stupňa ISCED 2.

Testovanie 5-2018 poskytne školám spätnú väzbu, ako pripravili žiakov na prechod zo vzdelávacieho stupňa ISCED 1 na vzdelávací stupeň ISCED 2 a zároveň bude vstupnou informáciou pre učiteľov na stupni ISCED 2 na zlepšovanie ich vzdelávania a skvalitňovanie výchovno-vyučovacieho procesu. Poslúži aj na monitorovanie stavu vedomostí a zručností žiakov pri výstupe zo vzdelávacieho stupňa ISCED 1.