Záložka do knihy spája školy

Záložka do knihy spája školy

Aj tento rok sa opäť celá škola zapojila do 13.česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy, ktorý vyhlasuje NIVAM a Knižnica Jirího Mahena v Brne. Téma tohto roku bola: Môj literárny príbeh čaká na Tvoje prečítanie. Našou pridelenou družobnou školou bola Základná škola s Materskou školou vo Valaskej Belej. Žiaci sa s veľkým zanietením vrhli na výrobu záložiek, pričom využili nielen svoje čitateľské zručnosti, ale aj výtvarné. Sprievodným programom boli rôzne aktivity zamerané na podporu kreatívneho čítania, napr. lit. kvízy, recitačné a čitateľské aktivity, besedy o prečítaných knihách, pravidelné návštevy školskej knižnice, verejnej knižnice, dramatizácia rozprávok a príbehov. Pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc sa uskutočnili rôzne aktivity spojené s výstavkou najstarších kníh. Obojstranná výmena a obdarovanie záložkami  bola určite príjemným zážitkom a zároveň priateľským nadviazaním kontaktov s inou školou.
 
Zuzana Vojteková