Didaktické hry

Didaktické hry

Dňa 24.5.2022 sa uskutočnili Didaktické hry, v rámci ktorých žiaci 1. stupňa CZŠ poznávali samých seba, rozvíjali svoje myslenie a učili sa riešiť uložené úlohy. Didaktické hry dali žiakom možnosť precvičovať si pohybové schopnosti, upevňovať a prehlbovať si vedomosti z jednotlivých predmetov. Žiaci mali možnosť využiť nielen svoje poznatky z rôznych predmetov a predmetové vzťahy, ale aj rozvíjať učivo Ochrany života a zdravia. Rozvíjali si základné pohybové schopnosti zaujímavými aktivitami, ktorými sa uvoľnili a vyvolali u nichdobrú náladu. Didaktické hry utvrdzovali u žiakov dopravnú výchovu, zdravotnú výchovu, pohyb a pobyt v prírode a jej ochranu a učivo riešenia mimoriadnych udalostí – CO. Podnecovali u žiakov schopnosť pohotovo reagovať. Na základe svojich poznatkov boli schopní realizovať dané činnosti, ktoré si osvojili na vyučovacích hodinách v rámci učiva OŽZ. Hry u žiakov vyvolali príjemnú a príťažlivú atmosféru.