Projekt Enter pre školy

Projekt Enter pre školy

Máme veľkú radosť, že cez projekt Enter pre školy sme obohatili vyučovanie informatiky o ďalšie nové pomôcky – sady micro:bitov.
Aj takáto forma vyučovania môže vzniknúť sprístupnením nových digitálnych technológií – micro:bitov, ktorých využitie je praktické a variabilné nielen na hodinách informatiky ale aj iných predmetoch. Micro:bity sme zakúpili prostredníctvom grantovej výzvy: ENTER pre školy – 2. ročník, ktorú vyhlásil Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis. Cieľom je skvalitnenie vzdelávania, motivovanie žiakov k zvýšeniu kvality výchovno-vzdelávacieho procesu formou programovania prostredníctvom micro:bitov a tým ich zdokonaľovať v digitálnych zručnostiach. Učiť žiakov nielen práci s micro:bitmi, ale aj rozšíriť ich vedomosti a zručnosti vo fungovaní digitálnych technológií na pozadí. Pomôcť im pochopiť ich zmysel a užitočnosť. Zároveň prinesú učiteľom nástroj, ktorý im pomôže spestriť priebeh vyučovacích hodín a upútať pozornosť žiakov. Vďaka projektu sa rozšíri aj poznanie žiakov o svet digitálnych technológií a micro:bity sa môžu stať motiváciou pre nasledujúce zameranie sa dieťaťa na odbor informatiky.
J. Vargicová, S. Černíková