Oceňovanie deti

Oceňovanie deti

Dňa 27. augusta 2021 o 16:00 hod. v Amfiteátri v mestskom parku v Lučenci boli počas Dní mesta Lučenec ocenení títo šikovní žiaci Cirkevnej základnej školy sv. Jána Bosca v Lučenci:
NATÁLIA TOKÁROVÁ – za významné výsledky, čím sa zaslúžila o šírenie dobrého mena mesta Lučenec na celoslovenskej úrovni.
Všeobecne intelektovo nadaná žiačka 5. ročníka Natália Tokárová, pracuje nad rámec požiadaviek vymedzenými učebnými osnovami. Pracuje na projektoch, zapája sa do školských aj mimoškolských súťaží, olympiád v oblasti spoločenskovedných i prírodovedných predmetov, jej kultúrne zameranie v oblasti umeleckého prednesu prináša krásne výsledky v recitačných súťažiach, ale aj v komunitných aktivitách venovaných širšej verejnosti, napríklad seniorom. V neposlednom rade vyniká aj v hudobnom odbore a v literárno-dramatickom odbore.
Z najvýznamnejších úspechov vyberáme: Pytagoriáda: školské kolo – 1.miesto, okresné kolo – 16. miesto, Literárny Lučenec: celoslovenská literárna súťaž vo vlastnej tvorbe 3.miesto – próza, Hviezdoslavov Kubín: školské kolo – II. kategória 1. miesto próza, obvodné kolo – zlaté pásmo, iBobor: diplom – 80 bodov – 78 percentil, Matematický klokan: 70%, Geografická olympiáda: okresné kolo – 6.miesto, Matematická olympiáda: okresné kolo – 1.miesto, Timravina studnička: školské kolo – II. kategória – 1. miesto, program Školské ovocie – veľká maliarska súťaž, ocenenie za účasť.
FILIP BRAND – za významné výsledky, čím sa zaslúžil o šírenie dobrého mena mesta Lučenec na celoslovenskej úrovni
Všeobecne intelektovo nadaný žiak 4. ročníka Filip Brand, pracuje nad rámec požiadaviek vymedzenými učebnými osnovami. Pracuje na projektoch, zapája sa do školských aj mimoškolských súťaží, olympiád v oblasti spoločenskovedných i prírodovedných predmetov, je talentovaný aj v oblasti výtvarnej tvorby. Pracoval najmä pod vedením svojej triednej pani učiteľky Mgr. Vlasty Telekovej.
Z jeho výrazných úspechov vyberáme: Pytagoriáda: školské kolo – 1.miesto, okresné kolo – 22. miesto, Timravina studnička: školské kolo – 1. miesto, Všetkovedko: získal titul Všetkovedko školy, iBobor: 78 percentil – získal diplom, Dobšinského rozprávkový svet, celoslovenské kolo výtvarnej súťaže – 3.miesto, Matematický klokan: 100% úspešnosť, Čo vieš o hviezdach: okresné kolo – 1.miesto, krajské kolo – 11. miesto, Hviezdoslavov Kubín: školské kolo 1. miesto – postup do obvodného kola.
Natálii a Filipovi SRDEČNE BLAHOŽELÁME!