Oznámenie o nariadení mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v škole

Riaditeľka Cirkevnej základnej školy sv. Jána Bosca v Lučenci podľa § 3 ods. 10 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách; a v súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje žiakom tried II.A, IV.A a V.A

 mimoriadne prerušenie školského vyučovania v škole
do 16. 10. 2020

 z dôvodu nariadenia RÚVZ vydanom dňa 12. 10. 2020.
Žiaci sa v uvedenom  termíne vzdelávajú dištančne.
V tieto dni nebude v prevádzke ani Školský klub detí pre menované triedy. Žiaci sú v dňoch 14. – 16. 10. 2020 odhlásení z obedov.
Mgr. Terézia Bahledová, PhD., riaditeľka školy