Usmernenie riaditeľky školy o úprave hodnotenia žiakov

Usmernenie riaditeľky školy
o úprave hodnotenia žiakov na Cirkevnej základnej škole sv. Jána Bosca v Lučenci
v II. polroku školského roku 2019/2020

Usmernenie riaditeľky školy vychádza z dokumentu vydaného MŠVVaŠ SR dňa 6. apríla 2020, podpísaného ministrom školstva a na základe aktualizácie tohto dokumentu zo dňa 17. apríla 2020 Usmernenie na hodnotenie žiakov základných škôl  čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020. Mimoriadna situácia, zapríčinená prerušením vyučovania v školách od 16. 3. 2020, pretrváva aj v prípade, že by vyučovanie v školách bolo obnovené ešte pred ukončením školského roka, t. j. pred 30. 6. 2020.
Uvedené usmernenie k hodnoteniu bolo vytvorené na základe návrhov Metodického združenia a Predmetovej komisie prírodovedných predmetov, Predmetovej komisie spoločenskovedných predmetov a Predmetovej komisie výchovných predmetov a bolo prerokované pedagogickou radou prostredníctvom elektronickej komunikácie dňa 20. 4. 2020.

Celý text si môžete stiahnuť nižšie