Poskytovanie odborných služieb odbornými zamestnancami CPPPaP Lučenec

Vážení rodičia, klienti, pedagogickí a odborní zamestnanci škôl a školských zariadení.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 v nadväznosti na prerušenie od 16. marca 2020 do 29. marca 2020 prerušuje aj naďalej vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 30. marca 2020 do odvolania.

Riaditeľka CPPPaP Lučenec oznamuje verejnosti, že v čase od 28.03.2020 do odvolania  bude Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie Lučenec (všetky jej pracoviská)  zatvorené.

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave v súvislosti s aktuálnou situáciou na Slovensku zriadil  nasledovné možnosti poskytovania pomoci:

Linky podpory VÚDPaP – ako zvládať mimoriadny stav na Slovensku

Pre rodičov, ich deti a pedagogických zamestnancov:
koronavirus@vudpap.sk (nonstop)
Pre rodičov, ktorí akútne potrebujú podporu psychológa: 
02 4488 1649 (pracovné dni od 9:30 do 14:30)

Bezplatná zelená VÚDPaP linka: 
0800 864 883 (pracovné dni od 9:00-18:00)

Pre odbornú verejnosť – zamestnancov i riaditeľov   CPPPaP a ČSPP
0910 186 627 (pracovné dni od 9:00 do 17:00)

Počas tohto obdobia zamestnanci CPPPaP Lučenec, všetkých jeho pracovísk,  pracujú, vykonávajú tzv. „home office“, t.z. že majú pevne stanovený pracovný čas od 7.00 do 15.00. V tomto čase realizujú svoju odbornú činnosť pre klientov, zákonných zástupcov ako aj pedagogických a odborných zamestnancov škôl.

V tomto čase poskytujeme telefonické a e–mailové konzultácie v čase náročnej životnej situácie  pre žiakov, rodičov, učiteľov, odborných zamestnancov škôl a verejnosť v okrese Lučenec a Poltár.

Cieľom  je poskytnúť žiakom, rodičom, učiteľom,  odborným zamestnancom škôl a širokej verejnosti informácie, poradenstvo a podporné konzultácie týkajúce sa týchto oblastí: 

  • krízová intervencia zameraná na situáciu, ktorá aktuálne na Slovensku nastala,
  • zvládanie iných životných situácií,
  • výchovné problémy,
  • problémy v učení,
  • školská zrelosť,
  • problémy v správaní,
  • kariérové poradenstvo.

Krízová intervencia zameraná na situáciu, ktorá aktuálne

na Slovensku nastala, zvládanie iných životných situácií

PhDr. et Mgr. Alexander Hariš                                  0951 416 508

Mgr. Michaela Zubčeková Tatárová, PhD.               0907 531 431

poradenstvo a podporné konzultácie v oblasti :

Problémy v učení, školská zrelosť

PhDr. Judita Ágoštonová                                           0907 836 399

Mgr. Ivica Ferancová (13.00 hod. – 15.00 hod.)     047 43 32 300                                    

PhDr. Darina Krupová                                               0908 069 450

Mgr. Mária Spodniak Červenáková                           0911 495 105

PhDr. Dagmar Žingorová                                          0907 503 589

Mgr. Andrea Koristeková                                         0905 791 656

Mgr. Róbert Murgaš                                                  0905 830 098

Mgr. Michal Bartko                                                  0944 134 065

poradenstvo a podporné konzultácie v oblasti :

Výchovné problémy, problémy v správaní

PhDr. Katarína Majerová Kropáčová, PhD.             0908 378 637

Mgr. Michaela Zubčeková Tatárová, PhD.               0907 531 431

PhDr. et Mgr. Alexander Hariš                                 0908 559 417

Mgr. Milena Mališová                                              0908 852 734

Mgr. Mária Spodniak Červenáková                          0911 495 105

poradenstvo a podporné konzultácie v oblasti :

Kariérové poradenstvo

Mgr. Margaréta Chrienová                                       0915 048 234

V čase zatvorenia zariadenia je možné byť v kontakte so zamestnancami zariadenia telefonicky alebo mailom ppplc@stonline.sk.

V prípade potreby nás môžete telefonicky kontaktovať na telefónnom čísle: 0911 250 243.

Za pochopenie Vám ďakujem

Mgr. Margaréta Chrienová, v.r.

         riaditeľka CPPPaP