Úspešní pomocou projektu Renovabis

irkevná základná škola sv. Jána Bosca v Lučenci sa zapojila do projektu Renovabis, ktorý je určený pre cirkevné školy na Slovensku. Boli sme úspešní a získali sme finančné prostriedky pre Modernizáciu vyučovania techniky a cudzích jazykov.  Projekt bol  zameraný na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho prostredia v zmysle odkazu sv. Jána Bosca. Jeho posolstvo je okrem zvyšovania vedomostí a schopností v jednotlivých vyučovacích predmetoch aj v rozvoji manuálnych zručností na dosiahnutie vybraných cieľov stanovených v školskom vzdelávacom programe.  Jazykovú učebňu a dielne sme preto výrazne zmodernizovali zakúpením a inštaláciou najnovších didaktických a technických zariadení. Naším cieľom je, aby sa ich aplikáciou na vyučovaní zlepšila pripravenosť a úspešnosť žiakov na predmetových olympiádach a aby žiaci získali nový postoj vo vzťahu k práci a zodpovednosť  v príprave na reálny život.

Adriana Zimanová