Didaktické hry

Dňa 24.5.2019 sa uskutočnili Didaktické hry, v rámci ktorých si žiaci 1. stupňa CZŠ osvojo- vali  prakticky učivo, ktoré sa realizuje na vyučovacích hodinách telesnej výchovy, prírodo-  vedy a vlastivedy. Pred vyhlásením varovného signálu si žiaci zopakovali druhy varovných signálov a spôsob evakuácie školy. Pri presune si precvičovali základy správneho a účelného pohybu v organizovanej skupine a učili sa udržiavať svoje miesto v pochodovom útvare. Po- čas presunu žiaci určovali farbu na semafore počas, ktorej môže chodec prejsť cez priechod pre chodcov, sledovali dopravné situácie a verejné dopravné prostriedky. Pri prehliadke farmy si pozreli všetky živočíchy, ktoré chovajú na farme a porozprávali sa, aká strava je pre člove- ka najzdravšia a o základných zásadách správnej výživy. Veľkým spestrením programu bola možnosť vidieť činnosť služobnej kynológie a priamy kontakt s cvičenými psíkmi i jazdec -kými koňmi. Po príchode do školy sa uskutočnilo vyhodnotenie didaktických hier a žiaci sa rozišli do oddelení ŠKD, kde sa rozprávali o krásnom prežitom dni.                                                      

Mgr. Zacharová