Zelená škola

Staňte sa súčasťou programu Zelená škola, programu určeného pre ľudí,
ktorí dokážu vnímať, chcú rozumieť a vedia konať.
Buďte aj Vy zmenou, ktorú chcete vidieť vo svojom okolí.

 

Naša škola sa v školskom roku 2016/2017zapojila do medzinárodného programu  ZELENÁ ŠKOLA.

Zelená škola je certifikačno-vzdelávací program, ktorý je súčasťou celosvetovej siete Eco-Schools.

Program Zelená škola od roku 2004 pomáha aj slovenským školám realizovať environmentálnu výchovu prepojenú s praktickými krokmi. Tie vedú žiakov a celú školu k šetrnejšiemu prístupu voči životnému prostrediu. t.j. pomáhajú znížiť celkový vplyv školy na životné prostredie.

Proces Zelenej školy je holistický a prioritne zameraný na ľudí, nie na úlohy. Zahŕňa celú školu spolu s členmi miestnej komunity a aktivuje ich participáciu – spoluúčasť na rozhodovaní a riešení vybraných problémov. Podporuje tímovú prácu a pomáha vytvárať spoločnú víziu školy, ktorá rešpektuje a prakticky chráni životné prostredie.

Žiaci sú súčasťou pracovného tímu – Kolégia. Analyzujú súčasnú situáciu na škole v 6 oblastiach (voda, odpad, energia, doprava a ovzdušie, zelené obstarávanie, zeleň a ochrana prírody) a následne navrhujú zlepšenia, ktoré sa snažia pri zapojení celej školskej komunity zrealizovať. Svoje predsavzatia a prijaté princípy výtvarne vyjadrujú prostredníctvom Ekokódexu.

 

Kolégium Zelenej školy 2017/2018

 

Koordinátorka Zelenej školy:  Ing. Adriana Zimanová
I. stupeň:  Mgr. Katarína Zacharová
II. stupeň: Ing. Janka Magicová
ŠKD: Katarína Gajdošová

 

Za rodičov: Mariana Kunová

 

Zástupcovia žiakov:

4. ročník     Dorota Bartková, Viktória Zajícová

5. ročník      Michal Olšiak, Dominik Lacko

6. ročník     Tomáš Kuna , Dominika Vargicová

7. ročník     Michaela Cesnaková, Filip Bize

8. ročník     Tomáš Šinko, Vaculčiak Samuel

9. ročník     Kristína Kováčiková, Tereza Kanátová

 

Kolégium je podporované a spolupracuje s vedením školy – pani riaditeľkou školy Mgr. Marianou Vinarčíkovou, pedagogickými a nepedagogickými pracovníkmi školy pani upratovačka  Henrieta Jančkárová, školník  Gabriel Kelemen a ostatnými žiakmi.

 

Zelená škola je výchovno-vzdelávací program určený pre materské, základné a stredné školy, ktoré chcú zmeniť seba a svoje okolie. Cieľom programu je podpora školských komunít, v ktorých si ich členovia vyskúšajú čaro i nástrahy spolupráce. Žiaci s pomocou učiteľov a rodičov riešia reálne potreby svojej školy a okolia, čím pomáhajú k pozitívnej zmene.

Sme presvedčení, že sa o problematike životného prostredia nestačí len učiť, ale že je zároveň nevyhnutné zmeniť naše konanie. Škola realizuje dlhodobé, praktické a vzdelávacie aktivity, ktoré majú reálny pozitívny dopad na jej životné prostredie.

Realizácia programu podporuje na školách priestor na rozvoj tvorivého a kritického myslenia. Praktická environmentálna výchova umožňuje nachádzanie súvislostí a hlbšie porozumenie. Na školách zapojených v programe dochádza k zlepšeniu medziľudských vzťahov a atmosféry prostredníctvom spolupráce na spoločných cieľoch.

Zelená škola pomáha škole rozvíjať tieto zručnosti:

  • schopnosť riešiť reálne potreby svojej školy a okolia;
  • spolupracovať v tíme, ale vedieť konať aj samostatne;
  • kriticky myslieť a vyjadriť svoj názor;
  • byť tvoriví, aktívni a zvedaví;
  • prijať zodpovednosť za svoje činy a rozhodnutia.

 

Učiteľ je v programe vnímaný ako sprievodca, ktorý pomáha viesť školu cestou zmeny. Škola je na základe 7 krokov systematicky vedená k praktickým riešeniam potrieb školy i okolia.

(Zdroj: www.zelenaskola.sk)

 

EAP CZS Lucenec
EAP CZS Lucenec
EAP_CZS-Lucenec_pZimanova_schvaleny2016-2018.pdf
549.7 KiB
269 Downloads
Detaily...

 

Aktivity:

 


VYHODNOTENIE ZBER PAPIERA 2. Polrok 2018/2019

Stupeň:

    SPOLU:             NAJVIAC:

1.A : 307 kg                      Kočišová Daniela – 89 kg

2.A : 237 kg                        Brand Filip – 147 kg

3.A : 51 kg                          Tokárová Natália – 51 kg

4.A : 83 kg                         Tokárová Ema  – 51 kg

  • Stupeň:

              SPOLU:             NAJVIAC:

5.A : 64 kg                        Štecz Ondrej  – 27kg

6.A : 155 kg                       Hudecová Vivien – 155 kg                       

7.A : 9 kg                          Ferencová Anna – 9 kg

8.A : 196 kg                     Šinko Tomáš – 140 kg   

9.A : 0 kg                         

SPOLU: 678kg+424kg=1102 kg  

 Spracovala : Ing. Adriana Zimanová

                                                       ĎAKUJEME !

no comments


Zbierame baterky 2019

Naša škola sa zapojila aj v rámci Zelenej školy do recyklačného programu  s názvom Recyklohry. Cieľom tohto projektu je prehĺbiť znalosti žiakov v oblasti triedenia a recyklácie odpadov a tak im umožniť osobnú skúsenosť so spätným odberom použitých drobných elektrozariadení a batérii. Projekt je financovaný spoločnosťou ASEKOL SK, ktorá sa na Slovensku špecializuje na spätný odber a recykláciu nefunkčných elektrozariadení a batérií. RECYKLOHRY rozvíjajú vzťah detí k životnému prostrediu formou tematických hier, praktických činností, kvízov a menších projektov. Za plnenie úloh a zber škola získava body, ktoré si potom môžu v špeciálnom internetovom katalógu vymeniť za rôzne odmeny charakteru výtvarných či športových potrieb, hier, školských pomôcok, alebo tiež vstupeniek do divadiel, kín a zoo. Správajte sa šetrne k životnému prostrediu a prispejte aj vy k zberu starých a použitých bateriek. Ďakujeme!

no comments


Naša škola sa stala Zelenou školou

17.10.2018 sa oceňovali zelené školy na slávnostnej certifikácii 13. ročníka v Divadle Aréna v Bratislave za účasti doc. RNDr. Ladislava Mika, PhD., vedúceho Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Medzinárodný certifikát Eco – schools  tento rok získalo 103 materských, základných a stredných škôl a naša škola Cirkevná základná škola sv. Jána Bosca v Lučenci bola jednou z nich. Súčasťou podujatia bol sprievodný program - umelecké artistické zoskupenie Argolla a špeciálny hudobný hosť Lukáš Adamec. Medzinárodnú vlajku a certifikát „Zelená škola“  sme ako škola získali za  úspešnú realizáciu medzinárodnej metodiky „7 krokov“ a za rozvoj environmentálnej výchovy prepojenej s praktickými aktivitami školskej komunity v predmetnej téme „Odpad“ v uplynulých dvoch školských rokoch. Zelená škola je najväčší certifikačný program na svete, do ktorého sa doposiaľ zapojilo viac ako 51 tis. materských, základných i stredných škôl na území 67 krajín sveta. Prepájať environmentálnu výchovu s praxou pomáha od roku 2004 aj školám na Slovensku.             Environmentálnou výchovou vedieme žiakov k ohľaduplnosti k životnému prostrediu a  rôznymi aktivitami  sa snažíme u nich vytvárať kladný vzťah k prírode a okoliu. Strávili sme pekné dopoludnie, ktoré bolo výnimočné a nabité pozitívnou energiou.  

no comments


Deň Zeme na našej škole

Aktivity ku Dňu Zeme na našej škole pokračovali aj v piatok 27.apríla. Privítali sme lesných pedagógov z OZ Lesy Kriváň, ktorí  žiakom 2. stupňa zážitkovou formou obohatili vedomosti o lese, jeho funkcii, význame, potravových reťazcoch a spoločenstve lesa. Žiaci si urobili vlastné zbierky semien lesných drevín,  s pomocou pečiatok si vytvorili stopy lesnej zveri.  Úlohou lesných pedagógov bolo, aby si žiaci uvedomili dôležitý význam lesa a nutnosť jeho ochrany. Aktivity vyvrcholili ekokvízmi v triedach, reláciou v školskom rozhlase, vyhodnotením plagátov na tému „Separovanie odpadov“, výstavkou plagátov na chodbe školy a hodom plastových fliaš do žltého kontajnera na plasty. Správnou motiváciou a vlastným uvedomením vedieme žiakov ku kladnému postoju k životnému prostrediu. Posolstvo indiánskeho náčelníka prezidentovi USA z roku 1845“:  „Musíte svoje deti naučiť, že zem pod ich nohami sú ostatky našich dedov. Povedzte svojim deťom, aby si zem vážili. Naučte svoje deti,  že zem je našou matkou. Čokoľvek postihne zem, postihne i synov zeme. Keď pľujú ľudia na zem, pľujú na seba samých...Zem nepatrí človeku, človek patrí zemi. Človek nespriada pavučinu života, on je len jedným vláknom v nej. A čokoľvek urobí pavučine, urobí sebe samému.“  

" template="/domains1/vx3548000/public/www_root/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/ngglegacy/view/gallery-caption.php" order_by="sortorder" order_direction="ASC" returns="included" maximum_entity_count="500"]
no comments


Týždeň vedy a techniky na prírodovedných predmetoch

Naša škola sa zapojila do medzinárodného programu ZELENÁ ŠKOLA, kde prioritná téma je odpad. V priebehu školského roka postupne realizujeme  dlhodobé, praktické a vzdelávacie aktivity, ktoré majú reálny pozitívny dopad na jej životné prostredie. Postupujeme podľa environmentálneho akčného plánu, ktorý bol schválený v júni 2017. Na základe dotazníka o separácii odpadu sme zistili, že nie každý žiak túto problematiku ovláda. Keďže osud našej planéty nám nie je ľahostajný a všetci chceme pomôcť našej Zemi, uskutočnili sme v rámci Týždňa vedy a techniky infokampaň a  množstvo aktivít, pri ktorých sme sa dozvedeli viac o odpadoch, ich odstraňovaní  a triedení. Na predmetoch prírodoveda, biológia a na environmentálnom krúžku sme sa rozprávali o odpade, kde vzniká, aký druh odpadu poznáme. Žiaci na 1. stupni si pozreli rozprávku Recyklonia, prostredníctvom ktorej zistili, že triediť odpad je naozaj dôležité. Neskôr sa pokúsili roztriediť rôzne druhy odpadu do správnych nádob. Išlo im to perfektne. Žiaci z environmentálneho krúžku sa zapojili do súťaže pod názvom Test ekologickej inteligencie a riešia digitálne hry "Neodpadni z odpadov". Starší žiaci si pozreli dokument, týkajúci sa tejto problematiky, pripravovali si prezentácie pre mladších spolužiakov, vypracúvali pracovné listy, vyrábali ekokoše z kartónu na papier a plasty a pomocou digitálneho pracovného zošita si upevnili vedomosti o triedení odpadu. Dozvedeli sa, čo je recyklácia a aj to, že separovaný zber zabezpečuje, aby sa jednotlivé druhy po roztriedení mohli opäť zúžitkovať. Veď stále platí: Ten, kto separuje odpad, šetrí prírodné zdroje.                          Ten, kto separuje, je ohľaduplný k životnému prostrediu.   Environmentálnou výchovou vedieme žiakov k ohľaduplnosti k životnému prostrediu a  rôznymi aktivitami  sa snažíme u nich vytvárať kladný vzťah k prírode a okoliu.   J. Magicová  

" template="/domains1/vx3548000/public/www_root/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/ngglegacy/view/gallery-caption.php" order_by="sortorder" order_direction="ASC" returns="included" maximum_entity_count="500"]
no comments


Exkurzia do zberného dvora MEPOS

Utopíme sa vo vlastných smetiach?   Prečo je dôležité separovať odpad? Aj na tieto otázky sme sa snažili nájsť odpovede na návšteve zberného dvora MEPOS s r.o. dňa 8.11.2017 so žiakmi 4.-9. ročníka. Veď vieme, že na Slovensku sa priemerne vyprodukuje  až 327 kg odpadu na 1 osobu za 1 rok a veľké množstvo by sa dalo opätovne zužitkovať.   Vo firme MEPOS s r.o., ktorej zberný dvor sa nachádza na Fiľakovskej ceste, nás privítal obchodný riaditeľ p. Ing. Štefan Paholík, ktorý nás oboznámil so systémom zberu a separácie odpadov v našom meste. Predstavil nám vozový park a rôzne technológie týkajúce sa odpadového hospodárstva. Žiaci mali možnosť vidieť, ako sa doma vytriedené zložky odpadu ďalej ručne dotrieďujú vo veľkej hale na triediacej linke, kam ďalej putujú a čo sa s nimi deje. Najviac ich zaujal nový lis, ktorý za krátku chvíľu vyrobil balík zlisovaného odpadu s hmotnosťou 500 kg. Firma zabezpečuje zvoz, zber a nakladanie s rôznymi druhmi odpadu - sklo, papier, plasty, tetrapaky, kovy a nebezpečný odpad. Žiaci získali mnohé nové informácie a poznatky, napr. použitý papier sa dá recyklovať a použiť pri výrobe nového papiera až 6 krát.  Kovy a sklo sú 100% recyklovateľné . Recyklácia plastov šetrí spotrebu obmedzených základných surovín (ropa a zemný plyn) a znižuje spotrebu energie o 80 až 90% . Na Slovensku vytriedi každý obyvateľ ročne 26 kg odpadu (papier, sklo, plast a nápojové kartóny). Exkurzia bola založená na zážitkovom vyučovaní. Veríme, že u žiakov zanechala trvalý odkaz a svoje vedomosti prenesú aj do svojich domácností, kde naučia rodičov separovať odpad viac a kvalitnejšie. Naše poďakovanie patrí firme MEPOS s r.o. a p. Ing. Paholíkovi za možnosť zúčastniť sa na tejto zaujímavej exkurzii.   J. Magicová  

" template="/domains1/vx3548000/public/www_root/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/ngglegacy/view/gallery-caption.php" order_by="sortorder" order_direction="ASC" returns="included" maximum_entity_count="500"]
no comments


Zelená škola - dotazník

Vyhodnotenie dotazníka –všetky triedy -počet žiakov:  113  

1.otázka áno:    91             81  nie:     22      19 
2.otázka plasty-žltá správne:78 69 % nesprávne:35 31%  
  papier-modrá správne:84 74 % nesprávne:29 26%  
  sklo-zelená správne:78 69 % nesprávne:35 31%  
3.otázka áno:    58             51 nie:     55      49 %        
 
  1. Viete ako sa separuje odpad? áno/ nie
  2. Viete do akej nádoby patrí sklo, papier, plast?
Sklo – žltá / modrá / zelená Papier – žltá / modrá / zelená Plast – žltá / modrá / zelená
  1. Separujete odpad doma? áno/ nie
 

no comments